Vannbåren fôring reduserer energikostnadene med 75 %

Skrevet av Tore Obrestad den 27.02.20 10:35
Tore Obrestad
Følg meg:

pellets_akva-group

Hvis du har behov for å fôre på dybder der lusepresset er lavere, har vi allerede i dag en velfungerende subfeeder som fôrer ned mot 20 meters dybde. Dette konseptet baserer seg per i dag på lufttransportert utfôring frem til vannskillet, hvor det distribueres videre i dybden gjennom sjøvann i tuberør. Et annet godt alternativ er vannbåren utfôring distribuert fra fôrflåte frem til utfôring til fisken som står på dybden. Det viser seg at man på kjøpet sparer store beløp på energi og lusebehandling.

I 1980 introduserte AKVA group det første sentralfôringsanlegget med vanntransport (40 års-jubileum i år!). I 1992 gikk man over til lufttransport, blant annet fordi det økte kapasiteten. Ny og bedre teknologi gjorde at vi utviklet en ny løsning for vannbåren utfôring og re-introduserte denne i 2019.

Tydelig trend

Når dette skrives, er to sentralforingsanlegg med vann som transportmedium i drift, og flere er under bygging. Mitt inntrykk fra samtaler med oppdretterne er at vannbåren fôring er meget interessant. Den samme interessen bekreftes også fra flåteleverandørene. De som leverer betongflåter, forteller at kundene deres vil ha flåter som er forberedt for vannbåren utfôring. De ønsker ikke å sitte med en flåte som ikke kan bygges om til vannbåren løsning.

De underliggende trendene som gjør det aktuelt å re-introdusere vannbåren fôring, er trender som påvirker endringer også i andre bransjer. Miljø og klima preger utviklingen, men som alle andre næringer er vi også avhengig av lønnsomhet. Det er når lønnsomhet og gode miljøtiltak møter hverandre, vi kan bringe utviklingen i riktig retning også i vår næring.Vannbåren fôringslinje

Bilde: Fôret blandes varsomt med vann før det sendes ut til merden. Vann er et meget skånsomt transportmedium. 

Flere bidrag til bedre miljø

Utviklingen av vannbåren utfôring er produktutvikling som bidrar til bedre miljø på flere områder, samtidig som det er bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Her er de viktigste fordelene:

1. Energiforbruket på flåten reduseres med 75 prosent samtidig som transportkapasiteten øker!

Vi kan fastslå, både gjennom testing og i operativ drift, at dette utfôringsprinsippet er så energieffektivt at du vil se betydelige besparelser i energikostnader.

Innsparingen har også effekter for miljøet da utslipp av CO2 og NOx reduseres.

Konservativt beregnet: En fôrslange/transportlengde på 600 meter kan transportere tre ganger så mye fôr, med 25 prosent av energiforbruket, sammenlignet med luftfôring.

Eksempelvis bruker man ca 18 kW energi på å transportere en gitt mengde pellet 600 meter med lufttransport, mens man kun bruker ca 2,5 kW på å transportere tre ganger denne mengden fôr gjennom distribusjon vannbåren fôring.

 

2. Reduserer behovet for lusebehandling

Vi tar for gitt at det er dyp drift vil være en katalysator for vannbåren foring, og i en tidligere blogg av Guttorm Lange vises det til forskning med en driftsmodell med å holde fisken dypt i vannsøylen har meget gode resultater for luseproblematikken. I de områdene der det er mulig å beskytte fisken mot lusepåslag ved å trekke fisken ned i vannlagene, kan man potensielt få fram generasjoner som ikke har vært behandlet for lus. Hva det betyr for fiskevelferden er det ingen som er bedre til å vurdere enn de som jobber på merdkanten.

Opinionen er også opptatt av hvordan fisken har det i anleggene og hvis man kan unngå å behandle mot lakselus har det stor betydning for næringens omdømme

 

3. Reduksjon av mikroplast fra fôrslanger

Med vannbåren fôring slites ikke fôrslangene nevneverdig. Dermed blir det minimalt av mikroplast til hav fra denne produksjonsformen. Et meget viktig bidrag til å løse en global krise, og et kjærkomment løft for omdømmet.

Siden vi er inne på dette med slanger: Det er ikke behov for antistatiske slanger når man fôrer med vann og man kan klare seg med langt rimeligere slanger.

 

Spredning av pellet

Mange oppdrettere sitter på gjerdet fordi de ser at vannbåren så langt ikke kan matche luftfôring når det kommer til spredning. Vi ønsker å nyansere bildet litt og dele de erfaringene vi har gjort. Ved lufttransport med rotorspreder kan en – ved optimal bruk - oppnå en spredning i en ring med opptil 20 meter i diameter.

Ved vanntransport og undervannspreder vil en kunne oppnå god spredning, men det gjenstår noe arbeid med å utforme en praktisk og kostnadseffektiv sprederløsning. AKVA group jobber fortløpende i tett samarbeid med flere gode samarbeidspartnere for å finne den optimale utfôringsenheten. Vi har allerede prototyper under uttesting og vi er sikre på at en permanent løsning snart er tilgjengelig. 

Hvorfor skal du gå for vannbåren utfôring? Jo, av tre årsaker:

  1. Vannbåren fôring gir en mulighet for virkelig å fôre dypt – det vil si ned mot 25 meter og dypere.
  2. Betydelig reduksjon i energibruken og slitasje av fôrslanger enn ved luftfôring.
  3. Dersom en strekker måltidet noe i tid, oppveies ulempene med lavere spredning, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre spredningsbildet.

 

Tiden er inne

Kom ned fra gjerdet! Vannbåren fôring har fordeler som langt overveier de små utfordringene vi har per i dag, og som snart vil være løst.

 

New call-to-action

 

 

 

Merker: energieffektivisering, vannbåren foring

Tore Obrestad

Forfatter: Tore Obrestad

Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Tore Obrestad: tobrestad@akvagroup.com