Tubenet™ reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent

Skrevet av Bjarte Sævareid den 30.04.19 11:49
Følg meg:

Tubenot

Det finnes gode løsninger for å avluse laksen, men hva om vi klarte å forhindre at lusa fikk tilgang til fisken? Hvor stor ville kostnadsreduksjonen vært pr. generasjon dersom du slapp avlusing i anlegget ditt?

Lakselus er en del av hverdagen for oppdrettere i alle deler av landet og kostnadene for avlusing må regnes inn for hver ny generasjon med fisk. Hvis vi kan forhindre påslag, vil vi kunne forbedre kalkylene betraktelig.

Les også (gratis guide): Hvordan unngå lakselus med dyp drift

Vårt datterselskap Egersund Net har over flere år utviklet Tubenet™, som er en metode for å forebygge lusepåslag. Vi har god dokumentasjon fra flere års testing og forbedring, og samler fortsatt erfaringer gjennom en trinnvis introduksjon i markedet. I dette innlegget vil jeg gi deg en kort forklaring på hva Tubenet™ er, hva du kan forvente av fordeler, og hvilke forskningsresultater Havforskningsinstituttet har samlet gjennom noen år med testing av konseptet.

 

Not i nota

Tubenet™ er en patentert konstruksjon der en sylinderformet presenning festes til en flytekrage i midten av hovedmerda og senkes til ønsket dybde ved hjelp av en bunnring. Tuben er typisk 60-90 meter i omkrets i en merd med en omkrets på 160 meter.

Tubenot_luseforebyggende-not

Fra bunnringen i tuben strekkes et tak av notlin til notveggen i hovedmerda. Dette gjør at fisken står på dybden til nottaket, men har tilgang til overflaten gjennom tuben, der det er åpning. Not-taket holder fisken borte fra de øverste vannmassene, der lusepresset ofte er høyest, mens tuben beskytter fisken fra lus når den går opp til overflaten for å fylle svømmeblæren.

 

Hindrer lusepåslag

På grunn av nottaket vil fisken oppholde seg på dybder der lusepresset er minimalt. Når den skal opp å fylle svømmeblæren med luft på normalt vis, er den beskyttet av presenningen som omkranser tuben i midten, helt opp til vannlinjen. Med riktig bruk reduserer man lusepåslaget uten å håndtere fisken.

Den ekstra sikkerheten ved å ha to notvegger i den øverste delen av merda betyr at hull i ytterveggen, forårsaket av drivende gjenstander eller båttrafikk, ikke medfører rømming.

Ettersom det er klart mest begroing på den øverste delen av notveggen, vil det heller ikke være behov for spyling så ofte og så kraftig som i en tradisjonell merd, noe som reduserer både slitasjen på nota og stresset for fisken.

Formen på Tubenet™ gjør det også mulig å lage et kontrollert ferskvannslag i overflaten, som for eksempel kan brukes i forbindelse med AGD-behandling.

 

Årevis med forskning og utvikling

Tubenet™ er et konsept under utvikling, og de første småskala-testene av konseptet startet allerede i 2011. Nå har vi gjennomført flere storskala-tester, og mens du leser dette, høster vi erfaringer fra fire kommersielle aktører som nå bruker Tubenet™ i sine anlegg. Det er mulig å besøke disse lokasjonene for å høre om erfaringene til dem som drifter anleggene. 

Erfaringene fra disse testene har medført til dels betydelige endringer i konstruksjon og materialvalg, og skalerbare forsøk hos SINTEF har gjort at vi nå har et produkt med klare spesifikasjoner for tålegrense for vind, strøm og bølgehøyde. 

 

Oppsiktsvekkende testresultater

Vi har testet konseptet over noen år i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet og Bremnes Seashore, og resultatene så langt er entydige: Tubenet™ reduserer påslaget av lakselus. Her er noen av funnene:

  • Lusepåslaget reduseres med dybden på tuben. På 16 meters dyp er det så godt som ingen påslag.
  • Med 10 meter tube har man redusert lusepåslag med 76 -80%
  • Kun halvparten så stort behov for lusebehandling
  • Ingen forskjell i fiskevelferd mellom Tubenet™ og kontrollmerder

«Oppsummert viser resultatene klart at påslag av lus blir bortimot null dersom snorkelen er dyp nok, eller mer korrekt dersom fisken svømmer dypt nok.»   
–Havforskningsinstituttet

Ved å kombinere tubenot med rensefisk, lys og undervannsfôring, kan du oppnå en enda bedre forebyggende løsning.  

Ikke for alle

Det er ikke alle lokaliteter som kan benytte Tubenet™. Vi erfarer at lokale forhold som havdybde, strøm og bølgehøyde vil avgjøre om dette er en egnet løsning for ditt oppdrettsanlegg.

Enkelte operasjoner på merdkanten vil bli mer utfordrende med denne løsningen; eksempelvis er det vanskelig å benytte tradisjonell dødfiskhov, og man bør benytte dødfisksystem med pumper (lift up eller tilsvarende). Det er også vår erfaring så langt at Tubenet™ stiller høyere krav til kompetanse hos driftspersonellet enn om en opererer med standardmerder.

Vi jobber fortløpende med ytterligere optimalisering av produktet. Utviklingsperioden har helt tydelig vist at tubenot blir et viktig verktøy i kampen mot lusepåslag og således bidrar til økt fiskevelferd, bedre tilvekst, redusert miljøbelastning og økt lønnsomhet.

 

Klikk og last ned: Hvordan unngå lakselus med dyp drift 

 

 

Merker: fiskevelferd, luseforebygging, Tubenet™

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Arnestein Hosaas: ahosaas@akvagroup.com