Kunsten å vaske en notpose uten å stresse fisken

Skrevet av Bjørn Sirnes den 24.04.19 08:00
Bjørn Sirnes
Følg meg:

Notvasker

Vasking av nøter er en kompleks problemstilling med mange innfallsvinkler. Utgangspunktet er imidlertid alle forent om: Det handler om å skape et optimalt miljø for fisken.

 

NOTdmyBegroing hindrer vanngjennomstrømningen og kan dermed redusere oksygennivået i merden. For å gi fisken gode levevilkår er det derfor helt nødvendig å ta aksjon. Regelmessig spyling av nøtene er et godt tiltak for å holde begroingen under kontroll og sikre god vannkvalitet. Men mekaniske operasjoner så nært på fisken har også bivirkninger som det er viktig å ta i betraktning.

 

 

 

Tre typer notvaskesystem

Som teknologileverandør, er det spesielt to bekymringer kundene våre møter oss med. Det første går på spylingens slitasje på not og impregnering. Det er ikke til å komme bort ifra at en notvasker som bruker høytrykksvann til å spyle groe av nøtene forårsaker en viss slitasje også på selve nota. Det finnes i dag tre hovedtyper teknologi på markedet: Hydrauliske, manuelt betjente vaskere, beltegående vaskere som «kryper» langs nota og ROV-baserte vaskere. Manuelt betjente vaskere har en stor ulempe når det kommer til tidsbruk og er derfor et lite brukt alternativ for norske oppdrettere i dag. Beltegående vaskere har langt større utbredelse, mens ROV-vaskere ennå er en ung teknologi. Den store fordelen med en ROV-vasker kontra en beltegående vasker, er at den ikke er i direkte kontakt med nota. Beltene vil derimot gi en ekstra slitasje i tillegg til høytrykksvannet og har i flere tilfeller også forårsaket maskebrudd og skader på nota.

Reduser slitasjen på nota

Enten du velger det ene eller andre alternativet, er det viktig å se på sammenhengen mellom trykk og vannmengde. Jo større vannmengde vaskeren kan bruke, jo mindre trykk trenger du, og med mindre trykk blir også slitasjen på not og impregnering redusert. Det er ikke mulig å gi én fasit på hvor mange bar trykk og hvor mange liter vann du bør bruke. Til det er det for mange omstendigheter som virker inn. Lokale miljøforhold, mengde og type groe (hydroider) er eksempler på faktorer som spiller inn på hvor mye kraft du trenger for å gjøre nota ren. Teknologileverandøren vil kunne gi deg gode råd på veien basert på erfaringer fra andre lokaliteter, men det vil alltid være behov for en innkjøringsfase for å få utstyret til å levere optimalt.

Reduser stresset på fisken

En annen bekymring vi hører om er spylingens effekt på fisken. Spyling i nota vil påføre fisken et visst stress og føre til et midlertidig fôringsdropp. For å gjøre innvirkningen så liten som mulig, bør du velge en vasker som utfører jobben effektivt, så rolig som mulig og uten fare for å skade fisken. Av samme grunn vil det også lønne seg å investere i en høykvalitets høytrykkspumpe. Foruten høytrykkspumpeløsninger med dieselmotor i container, finnes det hybride løsninger som bruker el-energi i stedet for diesel. En hybrid energiløsning gir betraktelig redusert støy og potensielt redusert stress for fisken.


Vask i takt med naturen

Mange mener også at det er sammenheng mellom spyling og gjellesykdom. Dette er et område hvor vi ennå mangler vitenskapelig dokumentasjon, men det er en kjensgjerning at når du spyler nota vil løs groe kunne bevege seg inn i merden og forringe vannkvaliteten. Et enkelt tips for å forebygge dette, er å jobbe med strømmen i vannet. Det vil i praksis si at du vasker halve nota per vaskeoperasjon slik at den løse groen følger strømmen bort fra merden. Strømretningen vil snu med tidevannet og gir deg rom til å vaske i takt med naturen. Ulempen er naturligvis at du må beregne mer tid på operasjonen.

Bevissthet gir gode spylingsrutiner

Når det kommer til notvasking, vil det aldri foreligge en endelig fasit. Men så lenge du har god oversikt over situasjonen på din lokalitet og har et bevisst forhold til hvordan ulike faktorer virker inn på fiskens miljø, har du det beste utgangspunktet til å lage gode spylingsrutiner. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å høre mer om våre erfaringer med notvasking.

 

Klikk og last ned: Hvordan unngå lakselus med dyp drift

 

 

Merker: notvasking

Bjørn Sirnes

Forfatter: Bjørn Sirnes

Bjørn Sirnes er Group Marketing Manager & Business Development i AKVA group og har tidligere vært kommersielt ansvarlig for FNC8 notvasker og høytrykkspumper. I tillegg er han også delaktig innen produkt- og forretningsutvikling på andre produktområder i selskapet. Sirnes er tett på markedet og sørger for at kundens ønsker og erfaringer legger premissene når produkter skal videreutvikles og forbedres. Gjennom sin 30 års lange karriere har han jobbet i grenseområdet mellom teknisk utvikling/prosjektering og salg/markedsføring. Han har en bachelorgrad i internasjonal markedsføring og Master of Management-grad fra BI, og har gjennom sin karriere opparbeidet seg bred ledererfaring fra en rekke ulike selskap og bransjer.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Vignir Bjartsson: bjartsson@akvagroup.com